METAALUNIEVOORWAARDEN
Algemene voorwaarden uitgegeven door Koninklijke Metaalunie (ondernemersorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf in de metaal) aangeduid als METAALUNIEVOORWAARDEN,
gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam op 1 januari 2014. Uitgave van Koninklijke Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein

Koninklijke Metaalunie
Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen
die een lid van Koninklijke Metaalunie doet, op alle overeenkomsten die hij sluit en op alle overeenkomsten die hiervan
het gevolg kunnen zijn, een en ander voor zover het Metaalunielid aanbieder dan wel leverancier is.
1.2. Het Metaalunielid dat deze voorwaarden gebruikt wordt aangeduid als opdrachtnemer. De wederpartij wordt aangeduid
als opdrachtgever.
1.3. Bij strijdigheid tussen de inhoud van de tussen opdrachtgever
en opdrachtnemer gesloten overeenkomst en deze voorwaarden, gaan de bepalingen uit de overeenkomst voor.
1.4. Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt door
Metaalunieleden.

Artikel 2: Aanbiedingen
2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.
2.2. Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens, tekeningen
en dergelijke verstrekt, mag opdrachtnemer uitgaan van de
juistheid en volledigheid hiervan en zal hij zijn aanbieding
hierop baseren.
2.3. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op
levering af fabriek, “ex works”, vestigingsplaats opdrachtnemer, conform Incoterms 2010. De prijzen zijn exclusief omzetbelasting en verpakking.
2.4. Als opdrachtgever de aanbieding van opdrachtnemer niet
aanvaardt, heeft opdrachtnemer het recht alle kosten die hij
heeft gemaakt om zijn aanbieding te doen bij opdrachtgever
in rekening te brengen.

Artikel 3: Rechten van intellectuele eigendom
3.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt opdrachtnemer de auteursrechten en alle rechten van industriële eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen,
(proef)modellen, programmatuur en dergelijke.
3.2. De rechten op de in lid 1 van dit artikel genoemde gegevens
blijven eigendom van opdrachtnemer ongeacht of aan opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening
zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer
niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond.
Opdrachtgever is aan opdrachtnemer per overtreding van
deze bepaling een direct opeisbare boete verschuldigd van
€ 25.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op
grond van de wet worden gevorderd.
3.3. Opdrachtgever moet de aan hem verstrekte gegevens als
bedoeld in lid 1 van dit artikel op eerste verzoek binnen een
door opdrachtnemer gestelde termijn retourneren. Bij overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan opdrachtnemer een direct opeisbare boete verschuldigd van € 1.000,-
per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond
van de wet worden gevorderd.

Artikel 4: Adviezen en verstrekte informatie
4.1. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en
informatie die hij van opdrachtnemer krijgt als deze geen betrekking hebben op de opdracht.
4.2. Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens, tekeningen
en dergelijke verstrekt, mag opdrachtnemer bij de uitvoering
van de overeenkomst uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan.
4.3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aanspraak
van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens opdrachtgever verstrekte adviezen, tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen, monsters, modellen en
dergelijke.

Artikel 5: Levertijd / uitvoeringsperiode
5.1. De levertijd en/of uitvoeringsperiode worden door opdrachtnemer bij benadering vastgesteld.
5.2. Bij de vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode
gaat opdrachtnemer ervan uit dat hij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn.
5.3. De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaan pas in wanneer
over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve en
goedgekeurde tekeningen en dergelijke in het bezit zijn van
opdrachtnemer, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen én aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.
5.4. a. Als er sprake is van andere omstandigheden dan opdrachtnemer bekend waren toen hij de levertijd en/of uitvoeringsperiode vaststelde, kan hij de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengen met de tijd die hij nodig heeft
om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren.
Als de werkzaamheden niet in de planning van opdrachtnemer kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.
b. Als er sprake is van meerwerk worden de levertijd en/of
uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die opdrachtnemer
nodig heeft om de materialen en onderdelen daarvoor te
(laten) leveren en om het meerwerk te verrichten. Als het
meerwerk niet in de planning van opdrachtnemer kan
worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.
c. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door
opdrachtnemer worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de duur van de opschorting. Als voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning van opdrachtnemer kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.
d. Als er sprake is van onwerkbaar weer worden de levertijd
en/of uitvoeringsperiode verlengd met de daardoor ontstane vertraging.
5.5. Opdrachtgever is gehouden alle kosten die opdrachtnemer
maakt als gevolg van een vertraging in de levertijd en/of uitvoeringsperiode zoals vermeld in lid 4 van dit artikel te voldoen.
5.6. Overschrijding van de levertijd en/of uitvoeringsperiode geeft
in geen geval recht op schadevergoeding of ontbinding.

Artikel 6: Risico-overgang
6.1. Levering vindt plaats af fabriek, “ex works”, vestigingsplaats
opdrachtnemer, conform Incoterms 2010. Het risico van de
zaak gaat over op het moment dat opdrachtnemer deze ter
beschikking stelt aan opdrachtgever.
6.2. Ongeacht het bepaalde in lid 1 van dit artikel kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer overeenkomen dat opdrachtnemer voor het transport zorgt. Het risico van opslag, laden,
transport en lossen rust in dat geval op opdrachtgever. Opdrachtgever kan zich tegen deze risico’s verzekeren.
6.3. Als sprake is van inruil en opdrachtgever in afwachting van
aflevering van de nieuwe zaak de in te ruilen zaak onder zich
houdt, blijft het risico van de in te ruilen zaak bij opdrachtgever tot het moment dat hij deze in het bezit heeft gesteld van
opdrachtnemer. Als opdrachtgever de in te ruilen zaak niet
kan leveren in de staat waarin deze verkeerde toen de overeenkomst werd gesloten, kan opdrachtnemer de overeenkomst ontbinden.

Artikel 7: Prijswijziging
7.1. Opdrachtnemer mag een stijging van kostprijsbepalende factoren die is opgetreden na het sluiten van de overeenkomst
aan opdrachtgever doorberekenen.
7.2. Opdrachtgever is gehouden de prijsstijging zoals bedoeld in
lid 1 van dit artikel naar keuze van opdrachtnemer op een
van de onderstaande momenten te voldoen:
a. als de prijsstijging zich voordoet;
b. tegelijk met betaling van de hoofdsom;
c. bij de eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn.

Artikel 8: Overmacht
8.1. Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten als hij door overmacht tijdelijk is
verhinderd zijn contractuele verplichtingen jegens opdrachtgever na te komen.
8.2. Onder overmacht wordt onder meer verstaan de omstandigheid dat leveranciers, onderaannemers van opdrachtnemer
of door opdrachtnemer ingeschakelde transporteurs niet of
niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aardbevingen, brand, stroomstoring, verlies, diefstal of verloren
gaan van gereedschappen of materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.
8.3. Opdrachtnemer is niet meer bevoegd tot opschorting als de
tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming meer dan zes maanden heeft geduurd. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen
de overeenkomst na afloop van deze termijn met onmiddellijke ingang beëindigen, maar uitsluitend voor dat deel van de
verplichtingen dat nog niet is nagekomen.
8.4. Indien er sprake is van overmacht en nakoming blijvend onmogelijk is of wordt, zijn beide partijen gerechtigd om de
overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen voor
dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen.
8.5. Partijen hebben geen recht op vergoeding van de als gevolg
van de opschorting of de beëindiging in de zin van dit artikel
geleden of te lijden schade.

Artikel 9: Omvang van het werk
9.1. Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen,
ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn
om het werk uit te voeren tijdig zijn verkregen. Opdrachtgever
is verplicht op eerste verzoek van opdrachtnemer een afschrift van de hiervoor genoemde bescheiden aan hem toe te
zenden.
9.2. In de prijs van het werk zijn niet begrepen:
a. de kosten voor grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-,
metsel-, timmer-, stukadoors-, schilder-, behangers-, herstelwerk of ander bouwkundig werk;
b. de kosten voor aansluiting van gas, water, elektriciteit of
andere infrastructurele voorzieningen;
c. de kosten ter voorkoming of beperking van schade aan op
of bij het werk aanwezige zaken;
d. de kosten voor afvoer van materialen, bouwstoffen of afval;
e. reis- en verblijfkosten.

Artikel 10: Wijzigingen in het werk
10.1. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of
minderwerk als:
a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specificaties of het bestek;
b. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid;
c. geschatte hoeveelheden meer dan 10% afwijken.
10.2. Meerwerk wordt berekend op basis van de prijsbepalende
factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt
verricht. Minderwerk wordt verrekend op basis van de prijsbepalende factoren die golden op het moment van het sluiten
van de overeenkomst.
10.3. Opdrachtgever is gehouden de prijs van het meerwerk zoals
bedoeld in lid 1 van dit artikel naar keuze van opdrachtnemer
op een van de onderstaande momenten te voldoen:
a. als het meerwerk zich voordoet;
b. tegelijk met betaling van de hoofdsom;
c. bij de eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn.
10.4. Als de som van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mag opdrachtnemer bij de eindafrekening 10% van het
verschil bij opdrachtgever in rekening brengen. Deze bepaling geldt niet voor minderwerk dat het gevolg is van een verzoek van opdrachtnemer.

Artikel 11: Uitvoering van het werk
11.1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer zijn werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip
kan verrichten en dat hij bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen, zoals:
a. gas, water en elektriciteit;
b. verwarming;
c. afsluitbare droge opslagruimte;
d. op grond van de Arbowet en -regelgeving voorgeschreven
voorzieningen.
11.2. Opdrachtgever draagt het risico en is aansprakelijk voor
schade in verband met verlies, diefstal, verbranding en beschadiging van zaken van opdrachtnemer, opdrachtgever en
derden, zoals gereedschappen, voor het werk bestemde materialen of bij het werk gebruikt materieel, die zich bevinden
op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht of op
een andere overeengekomen plaats.
11.3. Opdrachtgever is gehouden zich adequaat te verzekeren
tegen de risico’s genoemd in lid 2 van dit artikel. Opdrachtgever dient daarnaast te zorgen voor verzekering van het
werkrisico van te gebruiken materieel. Opdrachtgever dient
opdrachtnemer op eerste verzoek een kopie van de betreffende verzekering(en) en een bewijs van betaling van de
premie te sturen. Als er sprake is van schade is opdrachtgever verplicht dit onverwijld bij zijn verzekeraar te melden ter
verdere behandeling en afwikkeling.
11.4. Als opdrachtgever zijn verplichtingen zoals omschreven in de
vorige leden van dit artikel niet nakomt en daardoor vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden ontstaat, zullen
de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra opdrachtgever
alsnog aan al zijn verplichtingen voldoet en de planning van
opdrachtnemer dit toelaat. Opdrachtgever is aansprakelijk
voor alle voor opdrachtnemer uit de vertraging voortvloeiende
schade.

Artikel 12: Oplevering van het werk
12.1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd in de volgende
gevallen:
a. als opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;
b. als het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen.
Neemt opdrachtgever een deel van het werk in gebruik
dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd;
c. als opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft
meegedeeld dat het werk is voltooid en opdrachtgever niet
binnen 14 dagen na de mededeling schriftelijk kenbaar
heeft gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd;
d. als opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van
kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30
dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan.
12.2. Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan is hij verplicht dit
onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan
opdrachtnemer. Opdrachtgever dient opdrachtnemer in de
gelegenheid te stellen het werk alsnog op te leveren.
12.3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van
derden voor schade aan niet opgeleverde delen van het werk
veroorzaakt door het gebruik van reeds opgeleverde delen
van het werk.

Artikel 13: Aansprakelijkheid
13.1. In geval van een toerekenbare tekortkoming is opdrachtnemer gehouden zijn contractuele verplichtingen alsnog na te
komen.
13.2. De verplichting tot schadevergoeding van opdrachtnemer op
grond van welke wettelijke grondslag ook, is beperkt tot die
schade waartegen opdrachtnemer uit hoofde van een door of
ten behoeve van hem gesloten verzekering verzekerd is,
maar is nooit hoger dan het bedrag dat in het betreffende geval door deze verzekering wordt uitbetaald.
13.3. Als opdrachtnemer om welke reden dan ook geen beroep
toekomt op de beperking van lid 2 van dit artikel, is de verplichting tot schadevergoeding beperkt tot maximaal 15% van
de totale opdrachtsom (exclusief btw). Als de overeenkomst
bestaat uit onderdelen of deelleveringen, is de verplichting tot
schadevergoeding beperkt tot maximaal 15% (exclusief btw)
van de opdrachtsom van dat onderdeel of die deellevering.
13.4. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
a. gevolgschade. Onder gevolgschade wordt onder meer
verstaan stagnatieschade, productieverlies, gederfde
winst, transportkosten en reis- en verblijfkosten. Opdrachtgever kan zich indien mogelijk tegen deze schade
verzekeren;
b. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere
verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het
werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt
of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de
plaats waar wordt gewerkt. Opdrachtgever kan zich desgewenst tegen deze schade verzekeren;
c. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid
van hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten
van opdrachtnemer.
13.5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan door of
namens opdrachtgever aangeleverd materiaal als gevolg van
een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking.
13.6. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken
van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van
een gebrek in een product dat door opdrachtgever aan een
derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door opdrachtnemer geleverde producten en/of materialen. Opdrachtgever
is gehouden alle voor opdrachtnemer in dit verband geleden
schade waaronder de (volledige) kosten van verweer te vergoeden.

Artikel 14: Garantie en overige aanspraken
14.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen staat opdrachtnemer voor een periode van zes maanden na (op)levering in
voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie.
Als een afwijkende garantietermijn is overeengekomen, zijn
de overige leden van dit artikel eveneens van toepassing.
14.2. Als de overeengekomen prestatie niet deugdelijk is geweest,
zal opdrachtnemer de keuze maken of hij deze alsnog deugdelijk uitvoert of opdrachtgever crediteert voor een evenredig
deel van de factuur. Kiest opdrachtnemer voor het alsnog
deugdelijk uitvoeren van de prestatie, bepaalt hij zelf de wijze
en het tijdstip van uitvoering. Bestond de overeengekomen
prestatie (mede) uit het bewerken van door opdrachtgever
aangeleverd materiaal, dan dient opdrachtgever voor eigen
rekening en risico nieuw materiaal aan te leveren.
14.3. Onderdelen of materialen die door opdrachtnemer worden
hersteld of vervangen, moeten door opdrachtgever aan hem
worden toegezonden.
14.4. Voor rekening van opdrachtgever komen:
a. alle transport- of verzendkosten;
b. kosten voor demontage en montage;
c. reis- en verblijfkosten.
14.5. Opdrachtgever moet opdrachtnemer in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen of de bewerking opnieuw uit te voeren.
14.6. Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van opdrachtnemer heeft voldaan.
14.7. a. Geen garantie wordt gegeven als gebreken het gevolg zijn
van:
– normale slijtage;
– onoordeelkundig gebruik;
– niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
– installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever of door derden;
– gebreken aan of ongeschiktheid van zaken afkomstig
van, of voorgeschreven door opdrachtgever;
– gebreken aan of ongeschiktheid van door opdrachtgever gebruikte materialen of hulpmiddelen.
b. Geen garantie wordt gegeven op:
– geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment
van levering;
– het keuren en repareren van zaken van opdrachtgever;
– onderdelen waarvoor fabrieksgarantie is verleend.
14.8. Het bepaalde in de leden 2 t/m 7 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing bij eventuele aanspraken van opdrachtgever op grond van wanprestatie, non-conformiteit of
welke andere grondslag dan ook.
14.9. Opdrachtgever kan rechten uit hoofde van dit artikel niet
overdragen.

Artikel 15: Klachtplicht
15.1. Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij hierover niet binnen veertien dagen
nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij opdrachtnemer heeft geklaagd.
15.2. Opdrachtgever moet klachten over de hoogte van het factuurbedrag, op straffe van verval van alle rechten, binnen de
betalingstermijn schriftelijk bij opdrachtnemer hebben ingediend. Als de betalingstermijn langer is dan dertig dagen,
moet opdrachtgever uiterlijk binnen dertig dagen na factuurdatum schriftelijk hebben geklaagd.

Artikel 16: Niet afgenomen zaken
16.1. Opdrachtgever is verplicht na afloop van de levertijd en/of
uitvoeringsperiode de zaak of zaken die onderwerp zijn van
de overeenkomst op de overeengekomen plaats af te nemen.
16.2. Opdrachtgever dient alle medewerking te verlenen die redelijkerwijs van hem kan worden verwacht teneinde opdrachtnemer tot aflevering in staat te stellen.
16.3. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van
opdrachtgever opgeslagen.
16.4. Bij overtreding van het bepaalde uit de leden 1 en/of 2 van dit
artikel is opdrachtgever aan opdrachtnemer een boete verschuldigd van € 250,- per dag met een maximum van
€ 25.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op
grond van de wet worden gevorderd.

Artikel 17: Betaling
17.1. Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van opdrachtnemer of op een door opdrachtnemer aan te wijzen rekening.
17.2. Tenzij anders overeengekomen vindt betaling als volgt
plaats:
a. bij balieverkoop contant;
b. bij termijnbetaling:
– 40% van de totale prijs bij opdracht;
– 50% van de totale prijs na aanvoer van het materiaal of
als de levering van materiaal niet in de opdracht is begrepen na aanvang van de werkzaamheden;
– 10% van de totale prijs bij oplevering;
c. in alle overige gevallen binnen dertig dagen na factuurdatum.
17.3. Als opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet nakomt is hij
verplicht om, in plaats van betaling van de overeengekomen
geldsom, te voldoen aan een verzoek van opdrachtnemer om
inbetalinggeving.
17.4. Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op opdrachtnemer te verrekenen of om op te schorten is uitgesloten, tenzij er sprake is van faillissement van opdrachtnemer
of de wettelijke schuldsanering op opdrachtnemer van toepassing is.
17.5. Ongeacht of opdrachtnemer de overeengekomen prestatie
volledig heeft uitgevoerd, is alles wat opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst aan hem verschuldigd is of zal zijn
onmiddellijk opeisbaar als:
a. een betalingstermijn is overschreden;
b. het faillissement of de surseance van betaling van opdrachtgever is aangevraagd;
c. beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt
gelegd;
d. opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
e. opdrachtgever (natuurlijk persoon) het verzoek doet te
worden toegelaten tot de wettelijke schuldsanering, onder
curatele wordt gesteld of is overleden.
17.6. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is opdrachtgever direct rente
aan opdrachtnemer verschuldigd. De rente bedraagt 12% per
jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is.
Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand
gezien als een volle maand.
17.7. Opdrachtnemer is bevoegd zijn schulden aan opdrachtgever
te verrekenen met vorderingen van aan opdrachtnemer gelieerde ondernemingen op opdrachtgever. Daarnaast is opdrachtnemer bevoegd zijn vorderingen op opdrachtgever te
verrekenen met schulden van aan opdrachtnemer gelieerde
ondernemingen aan opdrachtgever. Verder is opdrachtnemer
bevoegd zijn schulden aan opdrachtgever te verrekenen met
vorderingen op aan opdrachtgever gelieerde ondernemingen.
Onder gelieerde ondernemingen worden de ondernemingen
die tot dezelfde groep, in de zin van artikel 2:24b BW, behoren, en een deelneming in de zin van artikel 2:24c BW verstaan.
17.8. Indien betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn is opdrachtgever aan opdrachtnemer alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met
een minimum van € 75,-.
Deze kosten worden berekend op basis van de volgende tabel (hoofdsom incl. rente):
over de eerste € 3.000,- 15%
over het meerdere tot € 6.000,- 10%
over het meerdere tot € 15.000,- 8%
over het meerdere tot € 60.000,- 5%
over het meerdere vanaf € 60.000,- 3%
De werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten zijn verschuldigd, als deze hoger zijn dan uit bovenstaande berekening volgt.
17.9. Als opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met
deze procedure heeft gemaakt voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 18: Zekerheden
18.1. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever verplicht op eerste verzoek van opdrachtnemer
een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te
verstrekken. Als opdrachtgever hier niet binnen de gestelde
termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Opdrachtnemer heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op opdrachtgever te verhalen.
18.2. Opdrachtnemer blijft eigenaar van geleverde zaken zolang
opdrachtgever:
a. tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn
verplichtingen uit deze of andere overeenkomsten;
b. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.
18.3. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud
rust, mag opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren of vervreemden.
18.4. Nadat opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terughalen. Opdrachtgever zal daartoe alle medewerking verlenen.
18.5. Opdrachtnemer heeft op alle zaken die hij uit welke hoofde
ook onder zich heeft of zal krijgen en voor alle vorderingen
die hij op opdrachtgever heeft of mocht krijgen ten opzichte
van een ieder die daarvan afgifte verlangt een pandrecht en
een retentierecht.
18.6. Als opdrachtgever, nadat de zaken conform de overeenkomst door opdrachtnemer aan hem zijn geleverd, aan zijn
verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze zaken als opdrachtgever zijn verplichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet nakomt.

Artikel 19: Beëindiging van de overeenkomst
Als opdrachtgever de overeenkomst wil beëindigen zonder dat
er sprake is van een tekortkoming van opdrachtnemer en opdrachtnemer hiermee instemt, wordt de overeenkomst met wederzijds goedvinden beëindigd. Opdrachtnemer heeft in dat geval recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten.

Artikel 20: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
20.1. Het Nederlands recht is van toepassing.
20.2. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing,
evenmin als enige andere internationale regeling waarvan
uitsluiting is toegestaan.
20.3. Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de
vestigingsplaats van opdrachtnemer neemt kennis van geschillen,
tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. Opdrachtnemer mag
van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheid.

Deze voorwaarden ontvangt u digitaal bij het aanvragen van een offerte en bij de definitieve factuur.